ბათუმი- მწვანე ქალაქი. სამოქმედო გეგმა

ენერგეტიკა
საქართველო
EBRD
2018-2019

მწვანე ქალაქების პროცესი მიჰყვება მეთოდოლოგიას, რომელსაც ყველა ქალაქი იყენებს GCAP- ის შემუშავებისა და განხორციელების პროცესში. მეთოდოლოგია შედგება ოთხი მთავარი ეტაპისგან: (1) მწვანე ქალაქების საწყისები; (2) მწვანე ქალაქის სამოქმედო გეგმა; (3) მწვანე ქალაქის განხორციელება და (4) მწვანე ქალაქის ანგარიშგება.

GCAP-ს მიზნებია:

  1. შექმნას მონაცემთა/მტკიცებულებათა განახლებული  ბაზა ბათუმის გარემოსდაცვითი გამოწვევების პრიორიტიზებისათვის („მწვანე ქალაქის საბაზისო მდგომარეობა“);
  2. განსაზღვროს მთავარი გარემოსდაცვითი გამოწვევები და პრიორიტეტული სექტორები („მწვანე ქალაქის გამოწვევები“);
  3. განსაზღვროს და პრიორიტეტების მიხედვით დაალაგოს პოლიტიკის მიმართულებები და შესაბამისი აქტივობები, რომლებიც ბათუმის გარემოსდაცვით მდგრადობას გააუმჯობესებს („მწვანე ქალაქის პოლიტიკის მიმართულებები და აქტივობები“)
  4. შექმნას ადგილობრივი შესაძლებლობები გეგმის წარმატებით განხორციელებისთვის
  5. შესაბამის ინდიკატორების მონიტორინგი და ანგარიშგების პროგრესის წარმოება შედეგებთან მიმართებაში.

15 თვის განმავლობაში 70-ზე მეტი დაინტერესებული მხარის მონაწილეობით, ბათუმის GCAP -ზე მიმდინარეობდა მუშაობა. EBRD-ს მწვანე ქალაქების ფარგლებში ქალაქ ბათუმმა მხარდაჭერა მიიღო გლობალური ინჟინერიის, დიზაინისა და საკონსულტაციო ფირმისგან - AECOM და მისი ადგილობრივი პარტნიორისგან WEG მწვანე ქალაქის სამოქმედო გეგმის (GCAP) შესამუშავებლად.

პარტნიორები და დონორები

ბათუმი- მწვანე ქალაქი. სამოქმედო გეგმა

ენერგეტიკა
საქართველო
EBRD
2018-2019

მწვანე ქალაქების პროცესი მიჰყვება მეთოდოლოგიას, რომელსაც ყველა ქალაქი იყენებს GCAP- ის შემუშავებისა და განხორციელების პროცესში. მეთოდოლოგია შედგება ოთხი მთავარი ეტაპისგან: (1) მწვანე ქალაქების საწყისები; (2) მწვანე ქალაქის სამოქმედო გეგმა; (3) მწვანე ქალაქის განხორციელება და (4) მწვანე ქალაქის ანგარიშგება.

GCAP-ს მიზნებია:

  1. შექმნას მონაცემთა/მტკიცებულებათა განახლებული  ბაზა ბათუმის გარემოსდაცვითი გამოწვევების პრიორიტიზებისათვის („მწვანე ქალაქის საბაზისო მდგომარეობა“);
  2. განსაზღვროს მთავარი გარემოსდაცვითი გამოწვევები და პრიორიტეტული სექტორები („მწვანე ქალაქის გამოწვევები“);
  3. განსაზღვროს და პრიორიტეტების მიხედვით დაალაგოს პოლიტიკის მიმართულებები და შესაბამისი აქტივობები, რომლებიც ბათუმის გარემოსდაცვით მდგრადობას გააუმჯობესებს („მწვანე ქალაქის პოლიტიკის მიმართულებები და აქტივობები“)
  4. შექმნას ადგილობრივი შესაძლებლობები გეგმის წარმატებით განხორციელებისთვის
  5. შესაბამის ინდიკატორების მონიტორინგი და ანგარიშგების პროგრესის წარმოება შედეგებთან მიმართებაში.

15 თვის განმავლობაში 70-ზე მეტი დაინტერესებული მხარის მონაწილეობით, ბათუმის GCAP -ზე მიმდინარეობდა მუშაობა. EBRD-ს მწვანე ქალაქების ფარგლებში ქალაქ ბათუმმა მხარდაჭერა მიიღო გლობალური ინჟინერიის, დიზაინისა და საკონსულტაციო ფირმისგან - AECOM და მისი ადგილობრივი პარტნიორისგან WEG მწვანე ქალაქის სამოქმედო გეგმის (GCAP) შესამუშავებლად.

პარტნიორები და დონორები