საქმიანობა

  • კვლევა: საერთაშორისო გამოცდილების და პრაქტიკის შესწავლა ენერგეტიკული უსაფრთხოების, ენერგეტიკის მართვის, რეგულირების, თანამედროვე ტექნოლოგიების და სხვა საკითხებში კონკრეტული ამოცანების ოპტიმალური გადაწყვეტის გზების გამოსავლენად;
  • ანალიზი: ენერგეტიკის და გარემოს დაცვის სექტორების საკანონმდებლო გარემოს, მართვის, რეგულირების, ექსპლუატაციისა და სხვა სფეროებში არსებული მდგომარეობის ანალიზი; სახელმწიფო პოლიტიკის, სტრატეგიული დოკუმენტების კონკრეტული პროექტების და პროგრამების, ასევე სექტორული და რეგიონული განვითარების პროექტების და გეგმების ანალიზი;
  • ცნობიერების ამაღლება და ადვოკატირება: სამთავრობო, ადგილობრივი/საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციების, დონორების, კვლევითი და სასწავლო დაწესებულებებისათვის ინფორმაციის მიწოდება ენერგეტიკული და გარემოსდაცვითი საკითხების შესახებ. მოქალაქეების ცნობიერების ზრდა ამ მიმართულებით და საზოგადოებრივი დიალოგის ხელშეწყობა;
  • კონსულტაცია: გარემოზე ზემოქმედების სტრატეგიული შეფასებები რეგიონული და ადგობრივი განვითარების პროექტებისათვის, კონკრეტული პროგრამების და პროექტების ტექნიკურ-ეკონომიკური შეფასებები, საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი პროგრამების და პროექტების მონიტორინგი;
  • საგანმანათლებლო საქმიანობა: სასწავლო პროგრამების და კურსების შემუშავება სხვადასხვა მიზნობრივი ჯგუფისათვის (საჯარო/კერძო სექტორი, მედია, სტუდენტები). 2016 წელს, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ენერგეტიკისა და მდგრადი განვითარების ინსტიტუტთან თანამშრომლობით, შევიმუშავეთ ახალი სამაგისტრო პროგრამა „ენერგეტიკისა და მინერალური რესურსების მართვა და მდგრადი განვითარება“.

პარტნიორები და დონორები

საქმიანობა

  • კვლევა: საერთაშორისო გამოცდილების და პრაქტიკის შესწავლა ენერგეტიკული უსაფრთხოების, ენერგეტიკის მართვის, რეგულირების, თანამედროვე ტექნოლოგიების და სხვა საკითხებში კონკრეტული ამოცანების ოპტიმალური გადაწყვეტის გზების გამოსავლენად;
  • ანალიზი: ენერგეტიკის და გარემოს დაცვის სექტორების საკანონმდებლო გარემოს, მართვის, რეგულირების, ექსპლუატაციისა და სხვა სფეროებში არსებული მდგომარეობის ანალიზი; სახელმწიფო პოლიტიკის, სტრატეგიული დოკუმენტების კონკრეტული პროექტების და პროგრამების, ასევე სექტორული და რეგიონული განვითარების პროექტების და გეგმების ანალიზი;
  • ცნობიერების ამაღლება და ადვოკატირება: სამთავრობო, ადგილობრივი/საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციების, დონორების, კვლევითი და სასწავლო დაწესებულებებისათვის ინფორმაციის მიწოდება ენერგეტიკული და გარემოსდაცვითი საკითხების შესახებ. მოქალაქეების ცნობიერების ზრდა ამ მიმართულებით და საზოგადოებრივი დიალოგის ხელშეწყობა;
  • კონსულტაცია: გარემოზე ზემოქმედების სტრატეგიული შეფასებები რეგიონული და ადგობრივი განვითარების პროექტებისათვის, კონკრეტული პროგრამების და პროექტების ტექნიკურ-ეკონომიკური შეფასებები, საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი პროგრამების და პროექტების მონიტორინგი;
  • საგანმანათლებლო საქმიანობა: სასწავლო პროგრამების და კურსების შემუშავება სხვადასხვა მიზნობრივი ჯგუფისათვის (საჯარო/კერძო სექტორი, მედია, სტუდენტები). 2016 წელს, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ენერგეტიკისა და მდგრადი განვითარების ინსტიტუტთან თანამშრომლობით, შევიმუშავეთ ახალი სამაგისტრო პროგრამა „ენერგეტიკისა და მინერალური რესურსების მართვა და მდგრადი განვითარება“.

პარტნიორები და დონორები