საცხოვრებელი შენობების თბოტექნიკური მაჩვენებლების კავშირი საქართველოს ენერგეტიკულ პრობლემებთან

გ.სადაღაშვილი, მ.სადაღაშვილი, სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი „თბილზნიეპი“

ნაშრომში ნაჩვენებია თუ, ენერგეტიკული პრობლემების შესაბამისად, როგორ იცვლებოდა წლების მანძილზე საცხოვრებელი შენობების შემომზღუდავი კონსტრუქციების თბოტექნიკური მაჩვენებლები, კონსტრუქციები და გამოყენებული მასალები. საქართველოს პირობებისათვის, პირველ მიახლოებაში განსაზღვრულია ევროპულო ნორმებზე ორიენტირებული მშენებლობის შემთხვევაში, საცხოვრებელი შენობების ენერგოეფექტურობის პოტენციალი და მისი მნიშვნელობა და მისი მნიშვნელობა საქართველოს ენერგეტიკული პრობლემების გადაწყვეტისათვის. აგრეთვე, საქართველოს პირობებისათვის განსაზღვრულია მზის ენერგიის მნიშვნელობა თბოიზოლირებული შენობების გათბობისათვის.

საცხოვრებელი შენობების თბოტექნიკური მაჩვენებლების კავშირი საქართველოს ენერგეტიკულ პრობლემებთან

პარტნიორები და დონორები

საცხოვრებელი შენობების თბოტექნიკური მაჩვენებლების კავშირი საქართველოს ენერგეტიკულ პრობლემებთან

გ.სადაღაშვილი, მ.სადაღაშვილი, სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი „თბილზნიეპი“

ნაშრომში ნაჩვენებია თუ, ენერგეტიკული პრობლემების შესაბამისად, როგორ იცვლებოდა წლების მანძილზე საცხოვრებელი შენობების შემომზღუდავი კონსტრუქციების თბოტექნიკური მაჩვენებლები, კონსტრუქციები და გამოყენებული მასალები. საქართველოს პირობებისათვის, პირველ მიახლოებაში განსაზღვრულია ევროპულო ნორმებზე ორიენტირებული მშენებლობის შემთხვევაში, საცხოვრებელი შენობების ენერგოეფექტურობის პოტენციალი და მისი მნიშვნელობა და მისი მნიშვნელობა საქართველოს ენერგეტიკული პრობლემების გადაწყვეტისათვის. აგრეთვე, საქართველოს პირობებისათვის განსაზღვრულია მზის ენერგიის მნიშვნელობა თბოიზოლირებული შენობების გათბობისათვის.

საცხოვრებელი შენობების თბოტექნიკური მაჩვენებლების კავშირი საქართველოს ენერგეტიკულ პრობლემებთან

პარტნიორები და დონორები