საერთაშორისო ატომური ენერგეტიკის სააგენტოს მიერ ორგანიზებული სასწავლო კურსი

საერთაშორისო ატომური ენერგეტიკის სააგენტოს მუშაობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება არის განვითარებად ქვეყნებისათვის ტექნიკური დახმარების გაწევა. სააგენტოს პროგრამის ფარგლებში ქართველმა ენერგეტიკის სპეციალისტებმა გაიარეს სასწავლო კურსი ენერგეტიკული სექტორის მოდელირების სხვადასხვა პროგრამების შესახებ, რაც სამომავლოდ საშუალებას მისცემს საქართველოს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს უკეთესად დაგეგმოს და განავითაროს ქვეყნის ენერგეტიკული სტრატეგია.

სამინისტროსთან ერთად სასწავლო კურსზე მიწვეული იყო „მსოფლიო გამოცდილება საქართველოსთვის“ (WEG), რომელიც აქტიურად მუშაობს ენერგეტიკული სექტორის დაგეგმვის სფეროში. სასწავლო პრგორამაში WEG-ს ნატალია შათირიშვილი წარმოადგენდა.

სასწავლო კურსი ორი მოდელის (FINPLAN, SIMPACTS) შესწავალას დაეთმო და მიმდინარეობდა 2012 წლის 27 იანვრიდან ერთი თვის განმავლობაში საერთაშორისო ატომური ენერგეტიკის სააგენტოს ვენის სათაო ოფისში.

FINPLAN-ის საშუალებით შესაძლებელია საინვესტიციო ენერგეტიკულ პროექტების ფინანსური ანალიზის ჩატარება. სხვადასხვა ფინანსური წყაროების გათვალისწინებით, როგორებიცაა ექსპორტის კრედიტები, კომერციული სესხები, ბონდები, საკუთარი კაპიტალი და ა.შ. ითვლის პროექტის სხვადასხვა ფინანსურ მაჩვენებლებს.

SIMPACTS გამარტივებული პროგრამაა, რომელიც გამოიყენება ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის მშენებლობის პროცესში გარემოზე ზემოქმედების შესაფასებლად და სხვა გაუთვალისწინებელი ხარჯების საანგარიშოდ. SIMPACTS განვითარებადი ქვეყნებისათვის არის შექმნილი, რთულ მოდელებთან შედარებით ნაკლებ მონაცემებს მოითხოვს, და შედეგების ერთმანეთთან შედარების საშუალებას იძლევა. SIMPACTS-ის სრული პაკეტი საშუალებას იძლევა შეფასებულ იქნას ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის მშენებლობის შედეგად

პარტნიორები და დონორები

საერთაშორისო ატომური ენერგეტიკის სააგენტოს მიერ ორგანიზებული სასწავლო კურსი

საერთაშორისო ატომური ენერგეტიკის სააგენტოს მუშაობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება არის განვითარებად ქვეყნებისათვის ტექნიკური დახმარების გაწევა. სააგენტოს პროგრამის ფარგლებში ქართველმა ენერგეტიკის სპეციალისტებმა გაიარეს სასწავლო კურსი ენერგეტიკული სექტორის მოდელირების სხვადასხვა პროგრამების შესახებ, რაც სამომავლოდ საშუალებას მისცემს საქართველოს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს უკეთესად დაგეგმოს და განავითაროს ქვეყნის ენერგეტიკული სტრატეგია.

სამინისტროსთან ერთად სასწავლო კურსზე მიწვეული იყო „მსოფლიო გამოცდილება საქართველოსთვის“ (WEG), რომელიც აქტიურად მუშაობს ენერგეტიკული სექტორის დაგეგმვის სფეროში. სასწავლო პრგორამაში WEG-ს ნატალია შათირიშვილი წარმოადგენდა.

სასწავლო კურსი ორი მოდელის (FINPLAN, SIMPACTS) შესწავალას დაეთმო და მიმდინარეობდა 2012 წლის 27 იანვრიდან ერთი თვის განმავლობაში საერთაშორისო ატომური ენერგეტიკის სააგენტოს ვენის სათაო ოფისში.

FINPLAN-ის საშუალებით შესაძლებელია საინვესტიციო ენერგეტიკულ პროექტების ფინანსური ანალიზის ჩატარება. სხვადასხვა ფინანსური წყაროების გათვალისწინებით, როგორებიცაა ექსპორტის კრედიტები, კომერციული სესხები, ბონდები, საკუთარი კაპიტალი და ა.შ. ითვლის პროექტის სხვადასხვა ფინანსურ მაჩვენებლებს.

SIMPACTS გამარტივებული პროგრამაა, რომელიც გამოიყენება ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის მშენებლობის პროცესში გარემოზე ზემოქმედების შესაფასებლად და სხვა გაუთვალისწინებელი ხარჯების საანგარიშოდ. SIMPACTS განვითარებადი ქვეყნებისათვის არის შექმნილი, რთულ მოდელებთან შედარებით ნაკლებ მონაცემებს მოითხოვს, და შედეგების ერთმანეთთან შედარების საშუალებას იძლევა. SIMPACTS-ის სრული პაკეტი საშუალებას იძლევა შეფასებულ იქნას ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის მშენებლობის შედეგად

პარტნიორები და დონორები